نشریات دانشجویی دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیفنام نشریهصاحب امتیازتاریخ مجوزمدیر مسئولسردبیرزمینه انتشارترتیب انتشار
1تپشانجمن علمی تربیت بدنیفائزه سعدیمنیر محبی
2تراز محورانجمن علمی حسابداری1397/9/6میلاد شفیعی همت آبادفاطمه عرب صالحیعلمی- اقتصادیگاهنامه
3اکومونیکانجمن علمی اقتصادعمادالدین انصاریلیلا یزدانیاقتصادیگاهنامه
4ژن نوشتامیر‌حسین میرزاییمریم سعادت موسوی اناری
5جوان امروزامید عربی علی آبادی1397/3/30امید عربی علی آبادیامید عربی علی آبادیدینی- مذهبیماهنامه(غیر علمی)
6کهرباانجمن علمی مهندسی معدن1397/8/6صادق عبداللهیسید جلال علویگاهنامه
7پرتوانجمن علمی فیزیک مهندسی لیز و اپتیک1397/8/6مهدی رحیمیعابدی جندانیگاهنامه
8رصدتشکل جامع1397/8/6رامین مرادیفاطمه موسویعلمیگاهنامه
9غزلکانون شعر و ادب1397/8/6زهره ابوالحسنیزهره ابوالحسنیگاهنامه
10هلال احمرکانون هلال احمر1397/8/6رومینا دانیالیسحر مهنیگاهنامه
11آب نایابانجمن علوم مهندسی آب1397/8/22مهدی کرمیهانیه برزگرفرهنگی- سیاسی- اجتماعی- اقتصادیگاهنامه
12رخدادانجمن اسلامی1397/8/22مهدی کرمینرجس ملایی نژادگاهنامه
13روزنه بصیرتبسیج دانشجویی1397/8/22امیر رضا دهشیریمرضیه بازماندهسیاسی- علمی- فرهنگی- اجتماعیگاهنامه
14راه روشنانجمن علمی مهندسی شیمی1397/8/22الهام اعظمیانمریم صادقیعلمیگاهنامه
15سمفونی کیهانانجمن علمی نجوم1397/8/22هادی لطف الهیهادی لطف الهیعلمیگاهنامه
16پردیسانجمن علوم مهندسی باغبانی1397/9/6غلامعلی امیری تاج آبادیغلامعلی امیری تاج آبادیعلمیگاهنامه
17اقتصاد مقاومتی1397/9/6زهرا غنی پوررضیه خواجوییگاهنامه
18بی کرانه‌هاانجمن علمی ریاضی1396/10/20ریحانه شهرکیریحانه شهرکیعلمیگاهنامه
19ارکان الهیامیر معصومی1396/10/26امیر معصومیعلیرضا جعفریعلمی- فرهنگی- اجتماعیگاهنامه
20نگرشمحمد پور‌محی آبادی1396/12/2محمد پور‌محی آبادیمحمد پور‌محی آبادیفرهنگی- اجتماعیگاهنامه
21دانشگاه امروزجامعه اسلامی1396/11/18سید میلاد طباطباییریحانه شهرکیفرهنگی- اجتماعیگاهنامه
22قلممنیره پورسعید1396/11/30منیره پورسعیدمنیره پورسعیدفرهنگی- هنری- ادبیگاهنامه
23تسلاانجمن علمی برق1396/12/2محمد محمودی نسبفائزه هلاکوییعلمیگاهنامه
24راه صوابنهاد مقام معظم رهبریرئیس دفتر نهاد ریاستفاطمه زارع
25بانگ عدالتدکتر حمید بهرامی احمدی1396/8/3امیر محمد کریم پورامیر محمد کریم پورعلمی- حقوقیگاهنامه
26عصر دانشگاهدانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجاندکتر محمد علی دهقانمجید فصیحی هرندیماهنامه