درباره مدیریت فرهنگی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

مدیر فرهنگی

مدیران فرهنگی سابق

نام ونام خانوادگیتاریخ مدیریت
مهدی حسنی متیناز مرداد 89 تا مهر 91
محمود وهابیاز آبان 88 تا مرداد 89
مهدی پورغلامعلیاز مرداد 85 تا آبان 88
مهدی ضیاالدینیاز مهر83 تا آبان 84
غلامرضا روحانیاز اسفند 79 تا مهر 83
کورس خوشبختازآذر 75 تا اسفند79