مسابقه nano paper 1
مسابقه nano paper 1 در دانشکده فنی و مهندسی در روز سه شنبه 23 آبان توسط انجمن علمی نانو تکنولوژی با حضور حدود 25 نفر برگزار گردید.


   1396/8/27 09:30

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26