ششمین نمایشگاه جشنواره مهندسی
اطلاعات عمومی
* نام شرکت(فارسی) :
* نام شرکت(لاتین) :
* نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
* رشته‌ی تحصیلی :
* میزان تحصیلات :
           
* تلفن همراه :
* حوزه فعالیت :
* دست آورد های قابل ارائه در غرفه :
متراژ درخواستی :
غرفه‌دار (1)
* نام و نام خانوادگی :
عکس :
غرفه‌دار (2)
* نام و نام خانوادگی :
عکس :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
 
اسفند 1395
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28